Teknologia

Q Power on yli kymmenen vuoden työn tuloksena kehittänyt ainutlaatuisia teknologioita uusiutuvien synteettisten polttoaineiden tuottamiseksi. Asiakkaamme voivat biopohjaisten teknologioidemme tukemana varastoida uusiutuvaa energiaa ja korvata fossiilisia polttoaineita. Ratkaisujen avulla yhteiskunta siirtyy pala kerrallaan kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Biokatalyyttinen metanointi

Q Powers methanation module. Inside the module is the heart of the process: microbes that turns co2 and hydrogen into synthetic fuel.

Tarjoamme asiakkaillemme markkinoiden tehokkaimman metanointiteknologian. Biokatalyyttisen metanointiprosessimme juuret ovat suomalaisella suolla, jossa mikrobit ovat tuottaneet metaania miljoonien vuosien ajan. Mikrobit tuottavat uusiutuvaa metaania (CH4) vedystä (H2) ja hiilidioksidista (CO2) ainutlaatuisissa bioreaktoreissamme. Olemme rakentaneet mikrobeille suon jälkeen parhaan mahdollisen kodin. Metanointiteknologiamme on markkinoiden tehokkain, ja sen laitoshyötysuhde on 82 %. Q Powerin modulaarinen metanointiteknologia skaalautuu tällä hetkellä 50 kW pienistä ratkaisuista aina satoihin megawatteihin.

Kiinnostaako synteettisen metaanin tuotantoratkaisut? Lue lisää palveluistamme tai ota yhteyttä.

Metaani (CH4) on hiilivedyistä yksinkertaisin ja vetypitoisin, Q Power on kehittänyt ja hionut biokatalyyttisen teknologian synteettisen metaanin tuotantoon. Synteettinen metaani on kemiallisesti identtistä maakaasun kanssa. Metaani on erittäin käyttökelpoinen ja puhdas polttoaine, ja se soveltuu suoraan käytettäväksi olemassa olevassa kaasuinfrastruktuurissa.

Metaanilla on kaikista hiilivedyistä suurin energiatiheys, ja sen polttamisesta vapautuu näin ollen vähiten hiilidioksidia suhteessa energiasisältöön.

Metaanilla voidaan esimerkiksi lämmittää koteja, käyttää teollisuuslaitoksia tai ajaa erilaisia ajoneuvoja. Synteettinen metaani voidaan käyttää tuotantolaitoksen sijaintipaikalla, tai vaihtoehtoisesti syöttää ja jaella maakaasuverkon kautta. metaanin polttaminen ei käytännössä tuota lainkaan dityppioksidia, rikkidioksidia tai pienhiukkasia ilmakehään.

Synteettinen metaani on kestävä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille.

energy density of fuels

Metaania tuotetaan reagoimalla hiilidioksidia ja vetyä Sabatieren reaktiossa: CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O. Reaktiota voidaan katalysoida karkeasti ottaen kahdella tavalla: joko biologisesti ja matalassa lämpötilassa, tai metallikatalyytin avulla korkeassa lämpötilassa. Meidän teknologiamme perustuu biologiseen katalyysiin.

Erityisen positiivinen merkitys on sillä, että metaanin raaka-aineena hyödynnetään hiilidioksidia (CO2). Tällöin hiilidioksidi ei päädy päästönä ilmakehään, vaan siitä saadaan tuotettua metaania, jolla taas voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Q Powerin ainutlaatuinen kiintoainebioreaktori mahdollistaa erittäin tehokkaan kaasujen siirron ja biologisen tehokkuuden reaktorissa ilman paineistusta tai sekoitusta.

Prosessi on energia- ja kustannustehokas: kiintoainebioreaktori ei vaadi sekoitusta, paineistusta tai jatkuvatoimista nesteiden pumppausta. Prosessin lämpötila on noin 50-70 astetta, kun katalyysiteknologia edellyttää satojen asteiden lämpötiloja. Jatkuvaa laboratorioseurantaa ei myöskään tarvita. 82% vedyn sisältämästä energiasta saadaan muunnettua reaktorissamme metaaniksi.

methanation process

Happikaasutus ja synteesikaasun jalostus

Qvidja farm Q Power R&D facilities and methanation unit

Käsitelty puu ja muut ligniinipitoiset aineet, yhdyskuntaliete, muovit. Nämä ja muita materiaaleja voidaan muuttaa jätteestä arvokkaaksi uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineiksi. Kaasuttamalla raaka-aineet muutetaan synteesikaasuksi, arvokkaaksi polttoaineeksi.

Voimme tuottaa synteesikaasusta vielä korkeamman lisäarvon polttoainetta, uusiutuvaa metaania. Tämä tapahtuu fermentoimalla synteesikaasua bioreaktoreissamme.

Tällä hetkellä voimme palvella ratkaisuillamme asiakastarpeita erilaisissa kokoluokissa, sillä ratkaisumme on modulaarinen ja siten helposti skaalattavissa.

Kaasutuksessa kiinteä biomassa tai muu hiilipitoinen materiaali muunnetaan termisessä prosessissa synteesikaasuksi, joka koostuu pääasiassa häkäkaasusta (CO), vedystä (H2) ja hiilidioksidista (CO2). Kaasutus tapahtuu korkeassa, (>yli 700 asteen) lämpötilassa optimoidulla palamisprosessilla, tuottaen puhtaan, palavan tuotekaasun.

Jos synteesikaasua halutaan käyttää biometaanin raaka-aineena, kaasun pitää olla tervatonta. Happikaasutusteknologialla voidaan tuottaa erittäin puhdasta, typpivapaata, tervatonta synteesikaasua. Huomattavan korkea kaasutuslämpötila (>1000 °C) tehostaa haitallisten yhdisteiden hajoamista kaasutusprosessissa.

Kaasuttamalla tuotettu synteesikaasu voidaan joko hyödyntää sellaisenaan tai jalostaa edelleen uusiutuvaksi metaaniksi metanointiteknologiallamme.

kaasutus

Synteesikaasu on itsessään arvokas polttoaine. Metaani voi kuitenkin polttoaineena olla vielä arvokkaampi, ja sitä voidaan käyttää sellaisenaan olemassaolevassa kaasuinfrastruktuurissa.

Tietyt mikrobit pystyvät tuottamaan vedestä ja häkäkaasusta vetyä ja hiilidioksidia (CO + H2O ⇌ CO2 + H2) alhaisessa lämpötilassa ja paineessa. Q Power on eristänyt ja jalostanut onnistuneesti tällaisen mikrobikannan, jonka ympärille on kehitetty tehokas reaktoriteknologia. Tuotettu CO2 and H2 syötetään biometanointiprosessiimme, jossa syntyy synteettistä metaania (CH4 ).