Teknologi

Under drygt 10 års forsknings- och utvecklingsarbete har Q Power utvecklat unika teknologier för att möjliggöra effektiv produktion av kolneutrala syntetiska bränslen. Våra biobaserade teknologier gör det möjligt för våra kunder att lagra förnybar energi och ersätta fossila bränslen, och hjälper därmed samhället ta steg mot en koldioxidneutral framtid.

Biokatalytisk metanisering

methanation reactor

Q Power förser sina kunder med marknadens mest effektiva metaniseringsteknologi. Våra biokatalytiska metaniseringsprocess utnyttjar mikrober som ursprungligen isolerats från Finsk träskmark. Mikrober producerar förnybart metan (CH4) från väte (H2) och koldioxid (CO2) i våra unika bioreaktorer. Vår metaniseringsteknologi är den mest effektiva på marknaden: metaniseringens processeffektivitet är 82 %. Den modulära Q Power metaniseringsteknologin kan i nuläget skalas från lösningar på 50 kW ända upp till 20 MW+.

Metan (CH4) är ett enkelt kolväte. Q Power har utvecklat och finslipat en biokatalytisk teknologi för produktion av syntetiskt metan, kemiskt identiskt med huvudkomponenten i naturgas. Metan är ett värdefullt bränsle med omfattande distribution och slutanvändningsinfrastruktur.

Av alla kolväten har metan den högsta energitätheten per kolatom, och frigör därför minst mängd koldioxid per energienhet vid förbränning.

Metan kan användas för att värma upp hem, för industriers strömförsörjning eller för att driva tunga fordon eller personliga bilar. Syntetisk metan kan användas direkt där den producers, eller matas in i det existerande distributionsnätverket för naturgas. Naturgasnätverk fungerar även som storskaliga energiförråd.

Syntetisk metan är ett förnybart substitut för fossila bränslen, och i sig ett mer attraktivt alternativ jämfört med andra förnybara bränslen.

energitäthet i bränsle

Metan produceras genom att låta koldioxid och väte reagera i Sabatier-reaktionen: CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O. Reaktionen kan katalyseras på två olika sätt: antingen biologiskt vid låg temperatur, eller vid hög temperatur och tryck med metallkatalysatorer. Vår teknologi baserar sig på biologisk konversion.

I vår metaniseringsprocess används CO2 som input istället för att avsöndra den i atmosfären. Q Powers unika reaktordesign möjliggör en väldigt effektiv gasöverföring och biologisk effektivitet utan trycksättning eller blandning.

Vår process är både energi- och kostnadseffektiv, eftersom bioreaktorn kräver inte blandning, trycksättning eller konstant vätskepumpning. Processens temperatur är bara ca. 50 till 70 °C (120 till 160 °F), medan katalysatorteknologier kräver temperaturer på hundratals grader. Processen kräver inte heller någon konstant laboratorieövervakning. Hela 82 % av den lagrade energin i inmatningsvätet konverteras till metan i vår reaktor.

metaniseringsprocess

Förgasning och syngas uppgradering

Qvidja farm Q Power R&D facilities and methanation unit

Behandlat trä och andra ligninrika material, avloppsslam, plast: dessa material kan omvandlas från avfall till värdefulla råmaterial för koldioxidneutrala bränslen. Med förgasning kan detta råmaterial förvandlas till syntetisk gas, ett värdefullt bränsle.

I våra syngas-uppgraderingsreaktorer kan vi skapa ett ännu mer värdefullt bränsle genom att förvandla syngas till förnybart metan.

Vi kan i nuläget erbjuda förgasningskunder med lösningar från 250 kW upp till 20 MW+.

Förgasning förvandlar biomassa eller annat kolhaltigt material till syntesgas(syngas, gengas), en blandning av kolmonoxid (CO), väte (H2) och koldioxid (CO2). Förgasning inträffar genom att låta organiska material reagera vid höga temperaturer (>700 °C), utan förbränning och med en optimerad syremängd.

Om syngas ska utnyttjas i produktionen av biometan måste den producerade gasen vara fri från tjära. Våra unika syreberikade förgasare producerar väldigt ren, tjärfri syngas. En hög drifttemperatur (>1000 °C) säkerställer också effektivt sönderfall av skadliga substanser.

Syngas som skapas i förgasaren kan antingen användas som sådan, eller uppgraderas till förnybart metan med vår biometaniseringsteknologi.

förgasning

Trots att syngas är ett värdefullt bränsle i sig, har biometan ett bredare användningsområde och är lämpligt för användning i den existerande naturgasinfrastrukturen.

Vissa mikroorganismer kan genomföra en vatten-gasskiftreaktion (CO + H2O ⇌ CO2 + H2) i anaeroba förhållanden vid omgivningstemperatur och -tryck. Q Power har vunnit ut en kultur av dessa organismer och använder dessa i en patenterad biobaserad syngas uppgraderingsteknologi. CO2 och H2 som skapas matas in i vår biometaniseringsprocess för att skapa syntetiskt metan (CH4).