Synteettiset sanavalinnat: Power-to-X-sanastoa aloittelijoille

equipment-qpower-renevable-energy-photo-by-jouni_kuru-brave-teddy-8

Mikä on biokaasun ja biometaanin ero? Entä mikä erottaa sähköpolttoaineen ja synteettisen polttoaineen? Mikä Power-to-X?

Q Powerissa tuotamme leipälajinamme teknisiä ratkaisuja synteettisen metaanin tuotantoon, joten käytämme arjessa viljalti erilaista kaasu- ja energia-alan ammattisanastoa. Käsitteet ja erikoistermit menevät välillä alalla toimivallakin sekaisin – vähemmän harjaantuneista jargoninkäyttäjistä puhumattakaan. Tässä siis pieni Q Power–suomi-sanasto avuksi synteettisten polttoaineiden kiinnostavan kentän vasta-alkajille.

Biokaasu
Biokaasua syntyy, kun eloperäinen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa mikrobiologisessa prosessissa. Biokaasu koostuu pääasiassa metaanista ja hiilidioksidista, joiden lisäksi joukossa on pienempiä määriä erilaisia epäpuhtauksia. Kaasua tuotetaan erilaisissa ympäristöissä – tyypillisimmin mädättämölaitoksilla, kaatopaikoilla sekä jätevesipuhdistamoilla. Myös kaatopaikkakaasua kutsutaan joskus biokaasuksi. Biokaasu sisältää syötteestä ja kaasun muodostumisprosessin olosuhteista riippuen tyypillisesti 45 – 75 % metaania – toinen pääkomponentti on hiilidioksidi. Kaasua voidaan useimmiten käyttää sellaisenaan sähköntuotantoon tai lämmönlähteenä.

Arkikielessä puhutaan monesti biokaasusta, kun tarkoitetaan itse asiassa biometaania. Esimerkiksi liikennekaasun tankkausasemilla myytävä biokaasu on teknisesti ottaen biometaania.

Biometaani
Biometaaniksi kutsutaan puhdasta tai lähes puhdasta metaania, joka on tuotettu orgaanisesta aineesta. Usein biometaani tuotetaan erottamalla biokaasun sisältämä metaani ja hiilidioksidi toisistaan. Q Powerin teknologialla puolestaan biokaasu voidaan sellaisenaan syöttää metanointireaktoriin, jossa kaasun sisältämä hiilidioksidi muunnetaan metaaniksi.

Biometaania voidaan tuottaa biomassasta myös termisesti. Biomassaa voidaan kaasuttaa korkeassa lämpötilassa, jolloin lopputuloksena syntyy synteesikaasua, joka sisältää pääasiassa hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja vetyä. Synteesikaasu voidaan edelleen muuntaa biometaaniksi Q Powerin teknologialla. Jos kaikki synteesikaasun sisältämä hiili halutaan hyödyntää metaanintuotannossa, voidaan prosessiin syöttää ulkopuolelta lisää vihreää vetyä, jolloin biometaanin saanto paranee.

Synteettinen metaani
Synteettinen metaani tuotetaan reagoimalla hiilidioksidia ja vetyä keskenään metaaniksi. Q Powerin reaktoreissa tämä tapahtuu mikrobiologisessa prosessissa ja erittäin korkealla hyötysuhteella. Kilpailijoiden teknologioissa hyödynnetään monesti erilaisia kemiallisia katalyytteja sekä korkeaa painetta ja lämpötilaa.

Synteettisen metaanin tuotannossa tarvittava hiilidioksidi voidaan hankkia erilaisista lähteistä – teollisista savukaasuista, bioetanolilaitoksen tuotantoprosessista tai vaikka suoraan ilmasta talteen ottamalla. Synteettinen metaani onkin hiilineutraali polttoaine – tuotannossa käytettävä hiilidioksidi on otettu talteen samasta kierrosta, johon se myös aikanaan palautuu. Vedyn osalta puolestaan Q Powerin ja ilmastonmuutoksen ehkäisemisen kannalta on olennaista, että se on tuotettu vähäpäästöisesti tai päästöttömästi, vaikka se ei synteettisen metaanin teknisen määritelmän kannalta olekaan keskeistä.

Synteettinen polttoaine, sähköpolttoaine, Power-to-X, Power-to-Gas, Power-to-Methane
Synteettiset polttoaineet ovat luokka, johon kuuluu mm. synteettinen metaani. Siinä missä raakaöljy on muodostunut miljoonien vuosien kuluessa maankuoressa, synteettiset polttoaineet tuotetaan reagoimalla tavoitteellisesti eri aineita keskenään – tyypillisimmin vetyä ja hiilidioksidia, joista tuotetaan hiilivetyjä. Sähköpolttoaine on käytännössä synteettisen polttoaineen synonyymi – sähkö-etuliitteellä viitataan siihen, että tuotannossa tarvittava vety tuotetaan vähäpäästöisellä sähköllä. Power-to-X, Power-to-Gas ja Power-to-Methane viittaavat kaikki siihen, että sähköllä tuotetaan jotakin tuotetta, monesti polttoainetta.

CCU
CCU eli hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (Carbon Capture and Utilization) on teknologiakonsepti, jossa hiilidioksidia otetaan talteen, tyypillisesti teollisesta prosessista, ja palautetaan takaisin hyötykäyttöön. Hiilidioksidi voidaan syöttää esimerkiksi Power-to-X-prosessiin, jolla tuotetaan synteettistä metaania. Tällöin kierrossa olevan hiilen määrää ei lisätä, vaan hyödynnetään sen sijaan polttoainekäytössä jo ilmakehän, elonkehän ja merien piirissä olevaa hiiltä.

Kategoriat: