Yhteistyökumppanit äänessä: Korvenmäen jätekeskuksessa huimia kehitysnäkymiä

Salossa on katse tiukasti tulevaisuudessa. Muutaman kilometrin päässä eräästä suomalaisen teollisuushistorian merkittävimmistä paikoista, Nokian vanhasta Salon toimipisteestä, ollaan viitoittamassa jätehuoltoalan tietä eteenpäin.

Korvenmäen jätekeskusta operoi lounaissuomalaisten kuntien omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH). Keskuksen alueella juuri käynnistyneen ekovoimalaitoksen omistaa Lounavoima Oy, jonka puolestaan omistavat LSJH ja Salon Kaukolämpö Oy. Q Power on reilun vuoden ajan tehnyt LSJH:n ja Lounavoiman kanssa tiiviisti yhteistyötä, jonka tavoitteena on jätehuoltosektorin päästöjen talteen ottaminen ja hyödyntäminen polttoainetuotannossa.

Alueella toteutettiin vuonna 2020 kansainvälisesti ainutlaatuinen pilottihanke. Suljetulla kaatopaikalla syntyvää heikkolaatuista kaatopaikkakaasua jalostettiin onnistuneesti biometaaniksi Q Powerin teknologiaa hyödyntäen. Yhtiöt suunnittelevat parhaillaan kaatopaikkakaasun metanoinnin toteuttamista täydessä mittakaavassa, ja hankkeelle on haettu eurooppalaista ja kotimaista tukea. Seuraavassa vaiheessa tarkoituksena on ottaa ekovoimalaitoksen savukaasuista talteen hiilidioksidia jalostettavaksi hiilineutraaliksi polttoaineeksi. Kehityshankkeita viedään eteenpäin määrätietoisesti ja usealla rintamalla, siis ilmastonmuutoksen hillinnän edellyttämällä tavalla.

Korvenmäen toimintaympäristö on ollut Q Powerille innostava kehittymisalusta. Kysymme haastattelussa LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilältä sekä Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikilta, mistä heidän yhtiöidensä aktiivinen vire kumpuaa, ja millaisia tulevaisuudennäkymiä jätehuoltoalalla on päästövähennysten kannalta.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä. Kuva LSJH / Timo Jakonen.

Q Power: Millaisia mahdollisuuksia näet jätehuoltoalalla päästövähennysten kannalta? Mikä tulee uskoaksesi olemaan jätehuoltoalan rooli hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisessä?


Jukka Heikkilä: Jätehuoltoala on jo ottanut jättiharppauksia päästövähennyksissä. Suuria ympäristötekoja tehtiin, kun kaatopaikkakaasuja alettiin kerätä talteen ja orgaanisen jätteen sijoittaminen kaatopaikoille lopetettiin.

Nyt tavoitellaan jäljelle jäävien päästöjen muuntamista hyödykkeiksi, kuten kaatopaikkakaasujen liikennepolttoaineeksi. Aivan mahtavaa olisi, jos jätteen energiahyödyntämisen hiilidioksidipäästöt voitaisiin hyödyntää polttoaineiden tuotannossa ja ratkaisevana osana vetytaloutta.

Vaikka jätehuolto on vasta ketjun viimeinen lenkki, voimme olla hiilineutraalin kiertotalouden tavoittelun osalta edelläkävijä. Hiilineutraalien jätteenkäsittelyratkaisujen lisäksi tarvitaan mahdollisimman tehokkaasti organisoidut jätteenkuljetukset.

QP: Millainen toimija LSJH haluaa olla jätehuoltoalan sisällä? Miten Korvenmäen alueen kehitystoimenpiteet kytkeytyvät LSJH:n strategiaan?


JH: LSJH:n tahtotilana on olla mahdollistaja ja edelläkävijä. Haluamme edistää resurssitehokuutta ja kiertotaloutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tehostamme uudelleenkäyttöä ja laadukasta kierrätystä. Tähtäämme toiminnassamme mahdollisimman alhaiseen hiilijalanjälkeen ja korkeaan hiilikädenjälkeen.

Korvenmäen alueen kehitystoimet ovat yksi LSJH:n strategian kulmakivistä. Ekovoimalaitos mahdollistaa laadukkaiden asukaspalveluiden kehittämisen ja yritysyhteistyön.


QP: Millaiseksi olet kokenut yhteistyön Q Powerin kanssa, ja millaisia mahdollisuuksia näet yhteistyössä jatkoa ajatellen?

JH: Yhteistyö Q Powerin kanssa on edennyt esimerkillisen hyvin mielenkiintoisten hankkeiden parissa. Tuloksia on jo saavutettu sekä yhteinen taival puhtaamman tulevaisuudesta puolesta jatkuu.

Lounavoima Oy:n toimitusjohtaja Petri Onikki. Kuva Lounavoima.

Q Power: Lounavoima toteuttaa ennakkoluulottomasti erilaisia uuden teknologian kokeiluja päästöjen vähentämiseksi. Mistä kumpuaa Lounavoiman motivaatio puhtaiden teknologioiden käyttöönottoon?

Petri Onikki: Lounavoiman motivaatio kumpuaa halusta olla mukana kiertotalouden kehityksen eturintamassa. Energiahyötykäyttö on jätehuollon tärkeä linkki, ja ilman sitä ei jätteitä pystytä käsittelemään asiallisesti ja nykyvaatimusten mukaisesti. Energiahyötykäyttöäkin tulee kehittää, valmistautuen tulevaisuuden haasteisiin. Lounavoiman motivaation alkulähteillä on tietenkin myös omistajien tahto olla kehittämässä toimintaa, jätehuoltoa ja kaukolämmitystä. Ja tietenkin myös henkilöstömme on eteenpäin katsovaa ja haluaa olla kehittämässä toimintaa.

QP: Millaisena näet tulevaisuudessa CCU:n, hiilen talteenoton ja uudelleenkäytön, roolin voimalaitosten kontekstissa?

PO: Hiilidioksidin talteenoton kehittäminen on erittäin tärkeää pyrittäessä hiilineutraaliuteen. Hiilidioksidin uudelleenkäyttö on mahdollisuus saada talteen otetulle hiilidioksidille ”nielu”, ja siten iso mahdollisuus voimalaitoksille.

QP: Mitä Lounavoima odottaa tulevilta vuosilta Q Power-yhteistyön osalta?

PO: Lounavoima odottaa toimivaa ratkaisua hiilidioksidin talteenotolle ja hyötykäytölle. Q Power on ollut aktiivinen ja hyvä kumppani, jolla on innovatiivinen ja toimiva ratkaisu. Odotan, että pääsemme toteuttamaan yhteistä hanketta, ja että löydämme ympäristön ja talouden kannalta kestäviä ratkaisuja.

Kategoriat: